Информация за преписката

Възложител: Национална агенция за приходите /НАП/
Номер: 00530-2018-0116
Адрес на профила на купувача: http://nap.bg/page?id=302
Процедура: Открита процедура
Описание: Предметът на поръчката включва дейности по развитие на ИС "Вътрешни регламенти" (разработване и внедряване на нови модули и функционалности и оптимизиране на съществуващите функционалности, обучение и трансфер на знания за работа с ИС, оказване на съдействие и помощ за внедряване на ИС) за период не по-кратък от 6 и не по-дълъг от 8 месеца, както и дейности по поддръжка на ИС "Вътрешни регламенти" за срок, предложен от избраният от за изпълнител участник, който срок е между 24 и 48 месеца, считано от датата на подписване на договора.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18/01/2019 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   881679   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     04.12.2018 06.12.2018
2   881681   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         04.12.2018 06.12.2018
3   887732   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     10.01.2019 14.01.2019
4   906500   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     09.04.2019 11.04.2019