Информация за преписката

Възложител: Министерство на земеделието, храните и горите /предишно - Министерство на земеделието и храните /МЗХ//Старо наименование: Министерство на земеделието и продоволствието /МЗП//
Номер: 00696-2018-0032
Адрес на профила на купувача: http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/procurement/ZOP_Procedure2017.aspx?YlvmS1RacnH797zA9WTVFlpL0dmi%2bqX3Z6OXGBhxGmlHuZcK%2buye8e1T%2bYWSFB1j7W8MPEMCQPodM3o0rhrzYA%3d%3d
Процедура: Открита процедура
Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка e „Разработване на Интегрирана информационна система за пространствени и регистрови данни за изпълнение функциите на МЗХГ“. В изпълнение на функциите на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) по прилагането на националната политика в областта на поземлените отношения, управлението и стопанисването на земеделските земи, провеждането на Общата селскостопанска политика, и в частност създаването и поддържането в актуално състояние на Системата за идентификация на земеделските парцели и специализираните бази данни и регистри, свързани с нея, възниква необходимостта от създаване и поддържане на интегрирана информационна система, обединяваща процесите и функционалните зависимости при регистрация и обработката на документи, свързани с поземлените отношения в страната, както и за повишаване на ефективността при управлението на земеделските земи и мониторинга по прилагане на секторното законодателство. Наличието на голямо разнообра
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 08/01/2019 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   881531   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         03.12.2018 06.12.2018
2   881532   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     03.12.2018 06.12.2018