Информация за преписката

Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Царево към Държавно предприятие - Югоизточно държавно предприятие /ДПЮИДП/ - Сливен
Номер: 02716-2018-0183
Адрес на профила на купувача: http://uidp-sliven.com/procedures/2627
Процедура: Открита процедура
Описание: "Техническо обслужване, ремонт, доставка и монтаж на резервни части, гуми, консумативи и принадлежности за МПС и селскостопанска техника, стопанисване от ТП „ДГС Царево”, по обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 - “Техническо обслужване, ремонт, доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за МПС и селскостопанска техника, стопанисвани от ТП „ДГС Царево”. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 - “Доставка, баланс и монтаж на нови гуми (летни/зимни) и ремонт на стари за автомобилите, стопанисвани от ТП „ДГС Царево”.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14/01/2019 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   881413   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     03.12.2018 05.12.2018
2   881414   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         03.12.2018 05.12.2018
3   902903   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     25.03.2019 27.03.2019