Информация за преписката

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Петка" АД - Видин
Номер: 00425-2018-0011
Адрес на профила на купувача: http://www.mbal-vidin.com/?action=public_procurements#obqvi
Процедура: Публично състезание
Описание: Предмет на възлагане с настоящата поръчка е: „Доставка на компресиран природен газ с транспорт и оборудване на доставчика за нуждите на МБАЛ „Света Петка”АД, град Видин” Предметът на поръчката включва доставки на компресиран природен газ за нуждите на котелната инсталация на МБАЛ „Света Петка” АД, гр.Видин по предварителни писмени заявки, съгласно условията на Закона за обществените поръчки и настоящата документация за обществена поръчка. Пълно описание на предмета на поръчката е подробно преставен в Раздел II.Техническа спецификация, част от докуметацията и в обявлението за откриване на процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка. Мощността на инсталираните котлоагрегати е 1300 KW. Доставяният компресиран природен газ, трябва да отговаря на данните от техническата спецификация в документацията за обществена поръчка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20/12/2018 16:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   881003   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         29.11.2018 29.11.2018
2   881007   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         29.11.2018 29.11.2018
3   902101   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         20.03.2019 20.03.2019