Информация за преписката

Възложител: Министерство на отбраната /МО/
Номер: 00164-2018-0048
Адрес на профила на купувача: http://pp.mod.bg/2-NSIP-2018-P
Процедура: Публично състезание
Описание: Изготвяне на два инвестиционни проекта и извършване на авторски надзор за ремонт на хранилища за съхранение на боеприпаси от Клас V: три хранилища с обща площ 1200 м2 с ползвател военно формирование 22 780 – Долно Камарци и осем хранилища с обща площ от 1600 м2 с ползвател военно формирование 26 690 – Павликени съгласно задания за проектиране (Приложение №8.1 и Приложение №8.2 от документацията за обществената поръчка).
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17/12/2018 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   879914   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         22.11.2018 22.11.2018
2   879915   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         22.11.2018 22.11.2018