Информация за преписката

Възложител: Държавна агенция "Електронно управление" /ДАЕУ/
Номер: 05397-2018-0024
Адрес на профила на купувача: https://e-gov.bg/bg/zop/zop2016
Процедура: Открита процедура
Описание: „Доставка на фабрично нови климатизатори и вентилаторни конвектори“ в две обособени позиции: - Обособена позиция № 1: „Доставка на 28 броя фабрично нови климатизатори за нуждите на Държавна агенция „Електронно управление“ /ДАЕУ/“, - Обособена позиция № 2: „Доставка на вентилаторни конвектори стенен и таванен касетъчен тип“.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19/12/2018 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   878333   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         14.11.2018 16.11.2018
2   878335   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     14.11.2018 16.11.2018
3   880130   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     23.11.2018 26.11.2018
4   898847   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     01.03.2019 04.03.2019