Информация за преписката

Възложител: Община Свищов
Номер: 00753-2018-0031
Адрес на профила на купувача: http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=220
Процедура: Публично състезание
Описание: За Обособена позиция №1 - Изграждане и подмяна на водопроводи на част от улична мрежа на територията на град Свищов с обща дължина 5722 м.; За Обособена позиция №2 - Изграждане и подмяна на водопроводи на част от улична мрежа на територията на град Свищов с обща дължина 5419 м. Подробните изисквания за изпълнение са съгласно техническите спецификации за всяка една от обособените позиции, неразделна част от документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20/12/2018 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   877978   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         12.11.2018 12.11.2018
2   877981   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         12.11.2018 12.11.2018
3   892903   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         06.02.2019 06.02.2019