Информация за преписката

Възложител: Агенция по вписванията
Номер: 00447-2018-0006
Адрес на профила на купувача: http://www.registryagency.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri/
Процедура:
Описание: Поръчката включва: • Надграждане на високоскоростните флаш базирани дискови масиви; • Добавяне на нови специализирани дискови масиви за високоскоростно и консистентно архивиране и възстановяване на данни; • Добяване на допълнителни лицензи за съществуващия софтуер за архивиране и да се добави допълнителен такъв за сървърите за бази данни; • Обновяване на SAN инфраструктурата; Обновяването на информационната инфраструктура ще бъде извършено по начин, който ще гарантира бъдещата работоспособност на регистрите, поддържани от Агенцията, както и максимално бързо възстановяване на консистентни и цялостни данни в случай на срив. При изпълнение на мерките ще се оптимизират и подобрят и различни други процеси и системи, както следва: • Ще се раздели работната (производствена) среда на регистрите от архивните и копия извършвани за защита на информацията (Backup). • Ще се гарантира минимална продължителност на задачите по извършване на архивни и резервни копия. Това ще позволи промяна на политиките за извършване на архивни и резервни копия на данните, по начин съобразен с най-добрите световни практики. Времето за възстановяване и точката към времето на възстановяване при авария, ще бъдат оптимизирани така, че загубите на данни да бъдат сведени до приемливи стойности. Това ще бъде реализирано, чрез добавяне на допълнителни лицензи за съществуващия софтуер за архивиране и добавянето на специализиран такъв, както и специализиран дисков масив; • Ще се обнови SAN инфраструктура, с което ще се осигури бърза и сигурна връзка между отделните системи и дискови масиви. Сегашната SAN инфраструктура е изградена посредством комутатори, които са морално остарели и са извън гаранционна поддръжка;
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 27/11/2018 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   877161   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         07.11.2018 09.11.2018
2   877165   Обявление за поръчка в областта на отбраната и сигурността (Директива 2009/81/ЕО)     07.11.2018 09.11.2018
3   885223   Обявление за възложена поръчка в областта на отбраната и сигурността (Директива 2009/81/ЕО)     21.12.2018 27.12.2018