Информация за преписката

Възложител: Държавна агенция "Електронно управление" /ДАЕУ/
Номер: 05397-2018-0023
Адрес на профила на купувача: https://e-gov.bg/bg/zop/zop2016
Процедура: Открита процедура
Описание: Предмет на поръчката: Организиране и провеждане на обучения по проект BG05SFOP001-2.006-0035 „Повишаване квалификацията на служителите в ДАЕУ"в обособени позиции: Обособена позиция 1: „Провеждане на обучения в областта на виртуализацията и облачните инфраструктури (VMware)“; Обособена позиция 2: „Провеждане на обучения за системни администратори“; Обособена позиция 3: „Провеждане на обучения в областта на информационната сигурност“; Обособена позиция: 4 „Провеждане на обучение в областта на облачните технологии“. Проектът се финансира със средства от Оперативна програма "Добро управление". Основната цел на проекта е да се подобрят специализираните знания и умения на служителите в Държавната агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) чрез участие в подходящи обучения за придобиване на специфични умения и обмен на добри практики. Темите на обученията са групирани в обособени позиции, съгласно Раздел II.2) от настоящото обявление.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14/12/2018 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   877506   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         09.11.2018 12.11.2018
2   877508   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     09.11.2018 12.11.2018
3   913618   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     28.05.2019 30.05.2019