Информация за преписката

Възложител: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията/МТИТС/ - Старо наименование - Министерство на транспорта /МТ/
Номер: 00042-2018-0011
Адрес на профила на купувача: https://www.mtitc.government.bg/pk/
Процедура: Открита процедура
Описание: Доставката чрез покупка на 10 автоматични хидрометрични станции (АХС) и тяхното инсталиране, в т.ч. извършване на проби и обучение, гаранционни условия и рекламации в гаранционния срок. Чрез реализацията на обществената поръчка се цели подобряването на условията за корабоплаване по река Дунав през цялата година, чрез увеличаване на информацията за корабоплавателните условия, предоставяна като минимални изискуеми нива на услугите. Данните за актуалното състояние на речното дъно, включително съдържащи точна информация за водното ниво и колебанията му са основни инструменти за информиране за целите на навигацията, корабоплавателите и доставчиците на логистични услуги, които имат връзка с използването на река Дунав.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18/12/2018 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   877328   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         08.11.2018 12.11.2018
2   877332   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.11.2018 12.11.2018
3   931019   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     30.08.2019 02.09.2019