Информация за преписката

Възложител: Агенция по вписванията
Номер: 00447-2018-0005
Адрес на профила на купувача: http://www.registryagency.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri/
Процедура: Договаряне без предварително обявление
Описание: Закупуване на 8 (осем) процесорни лицензи за окомплектоване и разгръщане на тестовите среди на системи Търговски регистър, Имотен регистър, Регистър на имуществените отношения на съпрузите и Регистър БУЛСТАТ с необходимите лицензи на Oracle Database Enterprise Edition и прилежащите й опции: Oracle Real Application Clusters, Oracle Partitioning, Oracle Diagnostics Pack и Oracle Tuning Pack.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   877178   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         07.11.2018 07.11.2018
2   889192   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     17.01.2019 21.01.2019