Информация за преписката

Възложител: Централна лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза и екология /ЦЛВСЕЕ/
Номер: 05317-2018-0001
Адрес на профила на купувача: http://babh.government.bg/op/
Процедура: Открита процедура
Описание: Закупуване на лабораторни консумативи и химикали за изпълнение от ЦЛВСЕЕ на Националната мониторингова програма за контрол на остатъци от ВМП и замърсители от околната среда в животни, продукти от животински произход и фуражи (НМПКО), Националната програма за контрол на остатъци от пестициди в или върху храни от растителен и животински произход (НПКОП), Рамковия план за контрал на фуражите (РПКФ) и годишния план за контрол на хистамина, като обществената поръчка включва 16 обособени позиции.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11/12/2018 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   876791   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     05.11.2018 08.11.2018
2   876792   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         05.11.2018 08.11.2018
3   891464   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     30.01.2019 01.02.2019