Информация за преписката

Възложител: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията/МТИТС/ - Старо наименование - Министерство на транспорта /МТ/
Номер: 00042-2018-0010
Адрес на профила на купувача: https://www.mtitc.government.bg/pk
Процедура: Открита процедура
Описание: Извършване на ежедневна и денонощна невъоръжена охрана на административни сгради, с адреси на ул. „Дякон Игнатий“ № 9 и № 11, ул. „Гурко“ № 5 и № 6 и Ведомствен гараж на ул. „Цар Самуил“ № 79, предоставени за управление на МТИТС и намиращите се в тях движими вещи за срок от 2 години. В рамките на тези дейности чрез 7 охрнителни поста охранителите осъществяват контрол на достъпа на служители, посетители и автомобили на МТИТС, съгласно изготвен от Изпълнителя и утвърден от Възложителя План, по ред и начин, указани в „Инструкция за реда, сигурността, пропускателния режим и охраната в сградите и имотите, предоставени за управление на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията”.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10/12/2018 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   876756   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         05.11.2018 08.11.2018
2   876762   Социални и други специфични услуги - обществени поръчки (Директива 2014/24/ЕС)     05.11.2018 08.11.2018
3   879526   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     21.11.2018 23.11.2018
4   911788   Социални и други специфични услуги - обществени поръчки (Директива 2014/24/ЕС)     15.05.2019 17.05.2019
5   946261   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     26.11.2019 28.11.2019