Информация за преписката

Възложител: Регионална дирекция за социално подпомагане - гр. Стара Загора
Номер: 00496-2018-0098
Адрес на профила на купувача: http://www.asp.government.bg/web/guest/budzetni-sredstva/-/procs/proc_view?_pprocou_WAR_asp_cur=1&_pprocou_WAR_asp_procuromentId=2364&_pprocou_WAR_asp_delta=10
Процедура: Пряко договаряне
Описание: - Обособена позиция I Доставка на 4 700 литра газьол за нуждите на ДСП – Казанлък, еднокротно. - Обособена позиция II Доставка на 16 куб.м. букови дърва за нуждите ДСП – Гурково и доставка на 8 куб.м. букови дърва за нуждите на ИРМ – Николаево, еднократно.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   876343   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         02.11.2018 02.11.2018
2   881434   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         03.12.2018 03.12.2018
3   886074   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         03.01.2019 03.01.2019