Информация за преписката

Възложител: Община Бургас
Номер: 00797-2018-0048
Адрес на профила на купувача: https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/36218
Процедура: Открита процедура
Описание: Проектът предвижда ремонт и преустройство на съществуваща двуетажна сграда със сутерен /ПИ 07079.618.123.1/ в „Център за обществена подкрепа”, находяща се в УПИ VІ /ПИ 07079.618.123/, кв.21, по плана на ЦГЧ гр. Бургас и ограда на УПИ VІ /ПИ 07079.618.123/, кв.21. В рамките на проектното решение се предвижда: Промяна на функционалното разпределение на съществуващата сградата; Ремонт на сградата; Благоустрояване на двора на сградата; Изграждане на ограда по регулационните граници на урегулираният имот. Промяната на функционалното разпределение на съществуващата сградата е във връзка новата функция, която тя ще изпълнява, като „Център за обществена подкрепа“ с капацитет 100 места.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 07/12/2018 17:15

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   876224   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         01.11.2018 05.11.2018
2   876225   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     01.11.2018 05.11.2018
3   908849   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     23.04.2019 30.04.2019