Информация за преписката

Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Сливен към Държавно предприятие - Югоизточно държавно предприятие /ДПЮИДП/ - Сливен
Номер: 02716-2018-0167
Адрес на профила на купувача: http://www.uidp-sliven.com/site-min/procedures/form/2499
Процедура: Пряко договаряне
Описание: „Предоставяне на услуги по доставка на питейни води, отвеждане и пречистване на отпадъчни води от ВиК оператор за нуждите на ТП „ДГС Сливен" за срок от 48 месеца”. 2. Изпълнението на предмета на поръчката ще се изразява в доставяне на вода с питейни качества, отговарящи на изискванията за качество, псочени в нормативните документи по Наредба 9 от 16.03.2001 г., издадена от Министъра на околната среда и водите, посл. изм. и доп. бр. 102 от 12.12.2014 г., както и отвеждане и пречистване на отпадъчни води от ВИК оператор. 3. Срокът за изпълнение на обществената поръчка е 48 месеца, счиатно от датата на сключване на договора. 4. Място на изпълнение на поръчката - административната сграда на ТП ДГС Сливен, гр.Сливен, у. Орешак 15А 5. Всички дейности, свързани с изпълнението на договора се извършват, съгласно общите условия за предоставяне на ВИК услуги на потребителите от ВИК оператор - „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Сливен. 6. Възложителят запазва възможността при придобиване на нови обекти да включи същите към вече сключения договор.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   875970   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         31.10.2018 31.10.2018
2   878084   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         13.11.2018 13.11.2018