Информация за преписката

Възложител: Община Свищов
Номер: 00753-2018-0030
Адрес на профила на купувача: http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=219
Процедура: Открита процедура
Описание: За обособената позиция №1 - доставка на нови, неупотребявани и недемострационни трактор - 1 брой, гребло за сняг – 1 брой, мулчер – 1 брой; За обособена позиция №2 - доставка на нови, неупотребявани и недемострационни водоноска – 1 брой, автовишка – 1 брой, фургонно ремарке оборудвано със специфични пособия за бедствия и аварии - 1 брой. Подробните изисквания за изпълнение са съгласно техническите спецификации за обособените позиции, неразделна част от документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10/12/2018 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   875725   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         30.10.2018 01.11.2018
2   875726   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     30.10.2018 01.11.2018
3   880407   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     27.11.2018 28.11.2018