Информация за преписката

Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ЕООД - Пловдив
Номер: 00197-2018-0018
Адрес на профила на купувача: http://www.vik.bg/public-procurement/
Процедура: Открита процедура
Описание: Доставка на поцинковани фитинги за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив, периодично, франко складова база на Възложителя в гр. Пловдив, бул. „Шести септември” № 250 или ПС „Север” (съгласно заявката), за срок от 4 (четири) години след сключване на договор с избрания за Изпълнител участник. Всеки участник е длъжен да участва за целия обем на поръчката.Възложителят ще закупува стоките, предмет на настоящата поръчка, в зависимост от своите нужди и потребности. Посочените в Техническата спецификация номенклатурни позиции са примерни и ориентировъчни, като не задължават Възложителя да ги потребява в пълен обем. Количествата на стоките не могат да бъдат определени към момента, тъй като зависят от потребностите на Възложителя.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 03/12/2018 16:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   875542   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         29.10.2018 01.11.2018
2   875543   Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)     29.10.2018 01.11.2018
3   901679   Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)     19.03.2019 21.03.2019