Информация за преписката

Възложител: Община Девня
Номер: 00510-2018-0012
Адрес на профила на купувача: http://pk.devnya.bg/bg-BG/Procedures/tretirane-otpadaci-2018
Процедура: Открита процедура
Описание: Системата за събиране и транспортиране на смесени битови отпадъци обхваща всичките селища на територията на община Девня. Годишното количество смесен битов отпадък, което се генерира от жизнената, търговска, производствена и други дейности, от жителите и обитателите на общината, възлиза на около 3 000 тона/годишно, а от поддържане на обществени площи, паркове и градини на около 1 000 тона/годишно. Обект на дейностите по предмета на поръчката, представляват: 1. Смесените битови отпадъци, с код 20 03 01, източник: битови отпадъци, генерирани от домакинствата и битови отпадъци от административни, социални и обществени сгради, от търговски обекти и съпътстващи производството занаятчийски дейности, обекти за отдих и забавления, заведения за обществено хранене, когато нямат характер на опасни отпадъци; 2. Зелените отпадъци от домакинствата и от поддържане на обществени площи, паркове и градини с код 20 02 01 биоразградими отпадъци.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29/11/2018 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   875139   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         25.10.2018 29.10.2018
2   875140   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     25.10.2018 29.10.2018
3   877905   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     12.11.2018 15.11.2018
4   887247   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     09.01.2019 10.01.2019