Информация за преписката

Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Димитровград
Номер: 01131-2018-0001
Адрес на профила на купувача: http://vikdg.com/profile.php
Процедура: Публично състезание
Описание: Предметът на настоящата обществена поръчка: “Избор на доставчик на активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за средно и ниско напрежение, за нуждите на „Водоснабдяване и канализация” ООД, Димитровград”, включва доставка на нетно количество активна електрическа енергия на свободно договорени цени и координиране на балансираща група за средно и ниско напрежение в обекти на възложителя, в които консумираната електроенергия ниско напрежение се измерва с електромери с токови трансформатори, подробно посочени в техническите спецификации. Прогнозно количество зо 12 /дванадесет/ месеца - 5 400 мwh. Посочената прогнозна стойност на поръчката е с включении акциз и такса «задължение към обществото» съгласно ЗЕ.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 09/11/2018 16:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   875137   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         25.10.2018 25.10.2018
2   875138   Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)         25.10.2018 25.10.2018
3   885149   Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)         21.12.2018 21.12.2018
4   952877   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         08.01.2020 08.01.2020
5   952932   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         08.01.2020 08.01.2020