Информация за преписката

Възложител: Национална агенция за приходите /НАП/
Номер: 00530-2018-0107
Адрес на профила на купувача: http://nap.bg/page?id=302
Процедура: Открита процедура
Описание: Предметът на поръчката включва създаване на онлайн-система за кариерно развитие и кариерно консултиране на служителите в НАП, което се изразява в изпълнението на следните дейности: - анализ на настоящата ситуация; - изготвяне на детайлни функционална и техническа спецификация; - разработване на онлайн-системата; - тестване на онлайн-системата; - изготвяне и представяне на техническа и експлоатационна документация; - провеждане на обучение и трансфер на знания на служители в НАП; - внедряване на онлайн-системата за кариерно развитие и кариерно консултиране; - осигуряване на гаранционна поддръжка на внедрената онлайин-система за период от 24 месеца.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 03/12/2018 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   875020   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     24.10.2018 29.10.2018
2   875021   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         24.10.2018 29.10.2018
3   897170   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     26.02.2019 28.02.2019