Информация за преписката

Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Чирпан към Държавно предприятие - Югоизточно държавно предприятие /ДПЮИДП/ - Сливен
Номер: 02716-2018-0163
Адрес на профила на купувача: http://www.uidp-sliven.com/procedures/2481
Процедура: Договаряне без предварително обявление
Описание: Предметът на обществената поръчка включва: • Доставка на нови гуми (зимни и летни), в зависимост от нуждите на Възложителя; • Смяна на гуми (нови или собствени на ТП ДГС Чирпан) - демонтаж, монтаж и баланс – извършва се при подготовка на служебните МПС за използване през пролетно-летния и есенно–зимния период и при необходимост. • Ремонт на гуми.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   874588   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         23.10.2018 г.  23.10.2018 г. 
2   880837   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     29.11.2018 г.  03.12.2018 г.