Информация за преписката

Възложител: Столична община - Район "Красна поляна"
Номер: 01259-2018-0003
Адрес на профила на купувача: http://www.krasnapolyana.bg/2018/189-01259-2018-0003
Процедура: Публично състезание
Описание: Инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и строителство на общински модулни сгради в гр. София, район „Красна поляна”, кв. „Факултета” в Урегулиран поземлен имот УПИ IV-1336,127 „За обществено обслужване, културни и социални дейности” в кв. №93, местността „ Факултета”.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16/11/2018 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   873695   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         17.10.2018 17.10.2018
2   873702   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         17.10.2018 17.10.2018
3   892976   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         06.02.2019 06.02.2019