Информация за преписката

Възложител: Община Симеоновград
Номер: 00638-2018-0013
Адрес на профила на купувача: http://www.simeonovgrad.bg/profilebuyer
Процедура: Публично състезание
Описание: Инженеринг за обект: „Реконструкция на второстепенна улица и благоустрояване на междублоково пространство в УПИ I, кв. 47 по плана за регулация на гр. Симеоновград“ включва 1. Разработване на работен проект по части: Геодезия; Пътна; паркоустройство и благоустрояване; Пожарна безопасност; План за безопасност и здраве (ПБЗ); План за управление на строителните отпадъци (ПУСО) 2. Авторски надзор на обекта 3. Изпълнение на СМР за обекта. Изпълнението на СМР се извършва в съответствие с част трета „Строителство” от ЗУТ.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14/11/2018 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   873674   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         17.10.2018 17.10.2018
2   873676   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         17.10.2018 17.10.2018
3   883734   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         14.12.2018 14.12.2018