Информация за преписката

Възложител: Министерство на отбраната /МО/
Номер: 00164-2018-0040
Адрес на профила на купувача: http://pp.mod.bg
Процедура: Открита процедура
Описание: Обществената поръчка включва доставка във военно формирование 52 370 – Негушево на термоспален чувал, чорапи къси вълнен тип и чорапи къси памучни по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 Доставка на термоспален чувал - 1380 броя; Обособена позиция № 2 Доставка на чорапи къси вълнен тип - 6440 чифта; Обособена позиция № 3 Доставка на чорапи къси памучни - 6900 чифта. Обществената поръчка приключва със сключване на рамково споразумение за всяка обособена позиция с един изпълнител за срок от 36 месеца.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23/11/2018 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   873509   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     17.10.2018 19.10.2018
2   873510   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         17.10.2018 19.10.2018
3   889003   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     17.01.2019 18.01.2019
4   894088   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     13.02.2019 15.02.2019
5   896159   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     21.02.2019 25.02.2019
6   922809   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.07.2019 17.07.2019
7   923280   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.07.2019 19.07.2019