Информация за преписката

Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Чирпан към Държавно предприятие - Югоизточно държавно предприятие /ДПЮИДП/ - Сливен
Номер: 02716-2018-0159
Адрес на профила на купувача: http://www.uidp-sliven.com/procedures/2473
Процедура: Открита процедура
Описание: "Поддръжка на офис техника(компютри,хардуер и софтуер,принтери,скенери,копирни машини,монитори,UPS устройства,модеми, рутери и др., включително техника в извънгаранционен срок)за срок от 12 месеца за нуждите на ТП ДГС Чирпан“
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21/11/2018 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   872921   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         15.10.2018 г.  17.10.2018 г. 
2   872922   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     15.10.2018 г.  17.10.2018 г. 
3   888822   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     16.01.2019 г.  17.01.2019 г.