Информация за преписката

Възложител: Община Свиленград
Номер: 00040-2018-0036
Адрес на профила на купувача: http://www.svilengrad.nit.bg
Процедура: Публично състезание
Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е „Проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор на обект ”Локална обезманганителна инсталация на вода за питейно-битови цели в м.”Орманя”, гр. Свиленград“ .Обектът Локална обезманганителна инсталация на вода за питейно-битови цели в м.”Орманя”, гр. Свиленград е с работен капацитет 80 l/s. В предмета на настоящата обществена поръчка са включени следните основни видове дейности: 1.1. Изработване на работен проект за обект: „Локална обезманганителна инсталация на вода за питейно-битови цели в м.”Орманя”, гр. Свиленград “;1.2. Изпълнение на СМР за обект: ” Локална обезманганителна инсталация на вода за питейно-битови цели в м.”Орманя”, гр. Свиленград” ;1.3. Авторски надзор по време на строителството на обект: Локална обезманганителна инсталация на вода за питейно-битови цели в м.”Орманя”, гр. Свиленград.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12/11/2018 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   872766   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         12.10.2018 12.10.2018
2   872768   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         12.10.2018 12.10.2018
3   892600   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         05.02.2019 05.02.2019
4   961559   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.02.2020 24.02.2020