Информация за преписката

Възложител: Община Свищов
Номер: 00753-2018-0028
Адрес на профила на купувача: http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=217
Процедура: Договаряне без предварително обявление
Описание: Предметът на поръчката включва доставка на: Горива - Дървесни Пелети с код по CPV: 09100000 – 200 тона ± 20 % Горива - Въглища с код по CPV: 09100000 - 100 тона ± 20 % Посоченото по-горе количество е ориентировъчно и е изчислено на база минал период, което количество Купувача ще усвоява според нуждите си, а Продавача няма да търси отговорност ако не се усвои в цялост. Количеството гориво е за една година и е разпределено както следва: a) За общинска администрация – дървесни пелети 80 тона ± 20 %; b) За Детските градини в град Свищов - ДГ „Чиполино” – гр. Свищов, ДГ „Слънчо” - гр. Свищов; ДГ „Радост“ гр. Свищов - дървесни пелети 120 тона ± 20 %; c) За Детските градини в селата от община Свищов – с. Вардим, с. Горна Студена, с. Козловец, с. Морава, с. Овча Могила, с. Драгомирово, с. Алеково и с. Х.Димитрово - въглища 80 тона ± 20 %; d) За ОП „Чистота – Свищов” – гр. Свищов, ул. 33 ти Свищовски полк №78 - въглища 10 тона ± 20 %; e) За ОП „Обреди – Свищов”- територията на гр. Свищов – въглища 10 тона ± 20 %.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   872122   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         10.10.2018 10.10.2018
2   879517   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     21.11.2018 23.11.2018
3   955808   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         23.01.2020 23.01.2020