Информация за преписката

Възложител: Община Септември
Номер: 00652-2018-0017
Адрес на профила на купувача: http://profil.septemvri.org/index.php/obshtestveni-porachki/8-obshtestveni-porachki/174-96-00-24-18
Процедура: Публично състезание
Описание: „Реконструкция на общински път започващ от стопански двор “Фермата“ до път III-8402 Септември-Злокучене в землището на гр. Септември“.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 06/11/2018 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   871959   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         09.10.2018 09.10.2018
2   871965   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         09.10.2018 09.10.2018