Информация за преписката

Възложител: Община град Добрич
Номер: 00383-2018-0030
Адрес на профила на купувача: http://egateway.dobrich.bg/procurement.aspx?ProviderID=92e44767-d947-4aa1-9695-3cb81099318f&Guid=c88b3cfa-ed59-4d56-ac79-b529a30c5556
Процедура: Договаряне без предварително обявление
Описание: Предметът на поръчката е доставка на течни горива за моторни превозни средства, специализирана механизация и техника на Община град Добрич и второстепенните и разпоредители. Обществената поръчка включва три обособени опзиции: Обособена позиция 1 „Доставка на течни горива , чрез електронни карти за безналично плащане, за моторни превозни средства, специализирана механизация и техника на община град Добрич и второстепенните разпоредители на бюджетна издръжка. Обособена позиция 2: „Доставка на течни горива за моторни превозни средства на община град Добрич за зареждане в страната”. Обособена позиция 3 „Доставка на природен газ-метан” Заложено е осъществяването на периодични доставки чрез покупка на горива-бензин А95-Н, дизелово гориво, газ пропан-бутан, метан. Място на изпълнение на поръчката-територията на град Добрич и Република България. Срокът за изпълнение на поръчката е дванадесет месеца, считано от влизане на договора в сила или до достигане на прогнозната стойност. Количествата на заявяваните горива ще се определят в зависимост от конкретната необходимост на Възложителя. Предлаганите горива следва да отговарят на съответните стандарти и изисквания, на Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина на техния контрол посочени в нея, приета с Постановление № 156 на МС от 15.07.2003 г.; Закона за енергията от възобновяеми източници; Закона за чистотата на атмосферния възух , както и на всички други приложими изисквания на действащата нормативна база в Република България. Всички останали условия за участие в обществената поръчка са подробно описани в поръчката-спецификация, която е възложена на брокера представляващ Възложителя на "Софийска стокова борса" АД. На основание чл. 79, ал. 4 от ЗОП, договорът се сключва по правилата на съответната борса.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   871976   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         09.10.2018 09.10.2018
2   880114   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     23.11.2018 26.11.2018
3   957130   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         29.01.2020 29.01.2020
4   957132   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         29.01.2020 29.01.2020
5   957134   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         29.01.2020 29.01.2020