Информация за преписката

Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Мъглиж към Държавно предприятие - Югоизточно държавно предприятие /ДПЮИДП/ - Сливен
Номер: 02716-2018-0150
Адрес на профила на купувача: http://www.uidp-sliven.com/procedures/2459
Процедура: Открита процедура
Описание: Сключване на застраховка „Трайни насаждения” за новосъздадени горски култури по мярка 226 залесени опожарени площи от 166 дка на територията на ТП „Държавно горско стопанство – Мъглиж” гр.Мъглиж имот № 000460 и имот № 000695 подотдели 192 б, 193 в, 193 е, 201 а, 202 в, с обща прогнозна стойност на застрахователната премия с включен 2% данък върху ЗП за срока на изпълнение на поръчката /12 месеца / върху размер на застрахователна сума от 92 989,00 лв./деветдесет и две хиляди деветстотин осемдесет и девет лева/.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13/11/2018 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   871253   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         05.10.2018 08.10.2018
2   871256   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     05.10.2018 08.10.2018
3   882892   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     11.12.2018 14.12.2018