Информация за преписката

Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Омуртаг към Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ - Шумен
Номер: 02711-2018-0137
Адрес на профила на купувача: http://dgsomurtag.sidp.bg/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0/
Процедура: Публично състезание
Описание: „Доставка на мебелировка – офис столове за нуждите на ТП ДГС „Омуртаг“
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25/10/2018 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   870967   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         04.10.2018 04.10.2018
2   870988   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         04.10.2018 04.10.2018
3   879889   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         22.11.2018 22.11.2018
4   889824   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         22.01.2019 22.01.2019