Информация за преписката

Възложител: Агенция за устойчиво енергийно развитие /АУЕР/ /старо наименование - Агенция по енергийна ефективност /АЕЕ//
Номер: 00960-2018-0006
Адрес на профила на купувача: http://www.seea.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/59-aktualni-obshtestveni-porachki-category/10025-zop-2018-007-03-10-2018
Процедура: Открита процедура
Описание: Настоящата поръчка обхваща изпълнението на Дейност 6 по проект „Повишаване на информираността и капацитета на българските предприятия за реализиране на дейности и мерки по енергийна ефективност и създаване на бизнес модел за подпомагане на схемата за задължения за енергийни спестявания и свързаните с нея дейности“. Основната цел на тази дейност е да повиши значително ефективността на предоставянето на електронни услуги чрез подобряване взаимодействието на потребителите с интегрираните информационни системи на АУЕР. Целта се осъществява с изпълнението на следните основни поддейности: 1. Интегриране на съществуващите и допълнително създаваните информационни системи за предоставяне на електронни услуги и административно обслужване чрез изграждане на “единна интеграционна среда (платформа)”; 2. Увеличаване обхвата и оптимизиране на предоставяните от АУЕР електронни услуги чрез създаване на нови функционалности; 3. Разработване и внедряване на помощен контактен център („Хелп Деск“).
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 08/11/2018 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   870902   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         03.10.2018 08.10.2018
2   870903   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     03.10.2018 08.10.2018
3   895099   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     18.02.2019 21.02.2019