Информация за преписката

Възложител: Национална спортна академия /НСА/ "Васил Левски"
Номер: 00566-2018-0012
Адрес на профила на купувача: http://www.nsa.bg/bg/page%2C1677
Процедура: Публично състезание
Описание: Строителнo-ремонтни работи на съществуващия сграден фонд, открити и закрити спортни съоръжения и инфраструктура на НСА „Васил Левски“, според конкретната необходимост и финансови възможности за периода на 2019 г.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 05/11/2018 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   870735   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         03.10.2018 03.10.2018
2   870769   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         03.10.2018 03.10.2018
3   890612   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         25.01.2019 25.01.2019