Информация за преписката

Възложител: Община Септември
Номер: 00652-2018-0016
Адрес на профила на купувача: http://profil.septemvri.org/index.php/obshtestveni-porachki/8-obshtestveni-porachki/173-96-00-23-18
Процедура: Публично състезание
Описание: Обществената поръчка обхваща изпълнение на дейности по снегопочистване на общинската пътна и улична мрежа в община Септември, свързани с отстраняване на снега от пътното и уличното платно и обезопасяване на последните против заледяване. Вследствие на цялостното изпълнение на поръчката се предвижда да се премахне или да се ограничи неблагоприятното влияние на снега и леда върху условията за движение през зимния период и включва комплекс от мероприятия, насочени към поддържане на общинската пътна и улична мрежа.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22/10/2018 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   870253   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         01.10.2018 01.10.2018
2   870255   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         01.10.2018 01.10.2018
3   886262   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         03.01.2019 03.01.2019