Информация за преписката

Възложител: Национална спортна академия /НСА/ "Васил Левски"
Номер: 00566-2018-0010
Адрес на профила на купувача: http://www.nsa.bg/bg/page%2C1677
Процедура: Открита процедура
Описание: Доставка на хранителни продукти и безалкохолни напитки за Стол №1 – НСА, София, за 2019 г., по об. поз.:ОП-1: Доставка на хляб;ОП- 2: Доставка на плодове и зеленчуци;ОП- 3: Доставка на пилешко месо и яйца;ОП- 4: Доставка на свинско, агнешко и телешко месо, кайма и колбаси;ОП- 5: Доставка на бакалски стоки;ОП- 6: Доставка на мляко и млечни продукти; ОП- 7: Доставка на безалкохолни напитки и минерална вода.;ОП- 8: Доставка на шоколадови изделия, кафе, чай и свързани с тях продукти;-Прогнозното количество и обем на всяка отделна об. позиция за периода на договора са подробно описани в т.II.Техн.спец., от док.за участие и Раздел II.2 от обявлението. Реалното количество ще се определя от Възложителя, според конкретните му потребности, финансови възможности и без последния да е обвързан и задължен със закупуването на прогнозното такова. Поръчката ще се осъществява чрез периодични доставки на конкретни количества, заявени от Възложителя.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 06/11/2018 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   870165   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         01.10.2018 03.10.2018
2   870166   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     01.10.2018 03.10.2018
3   889151   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     17.01.2019 21.01.2019
4   900300   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     13.03.2019 14.03.2019