Информация за преписката

Възложител: Община Бургас
Номер: 00797-2018-0043
Адрес на профила на купувача: https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/35984
Процедура: Открита процедура
Описание: Целта на проекта е да се въведат мерки за енергийна ефективност,при които класът на енергопотребление на общинска сградата, находяща се на ул. „Александровска“ № 26 да се повиши от „D“ на „B“.Планираните дейности включват въвеждане на енергоспестяващи мерки по сградни ограждащи елементи и инсталации, подобряване на експлоатационните характеристики на сградата и осигуряване на достъпна среда за хора в неравностойно положение. Проектното предложение адресира три основни аспекта на потребности, свързани с: намаляване на крайното енергопотребление в сградата на Общинска администрация Бургас; подобряване комфорта на обитаване и осигуряване на по-добри условия за работа на служителите; осигуряване на равен достъп и социално включване на хора с увреждания.Строежът е III-та категория съгл. чл.137, ал.1, т.3, буква „в“ от ЗУТ и чл.6, ал.3,т.4 от Наредба №1 от 30 юли 2003г на МРРБ за номенклатурата на видовете строежи.За обекта е съставен технически паспорт рег. № ТП-263 от 24.07.2017г.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13/11/2018 17:15

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   869371   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         25.09.2018 28.09.2018
2   869373   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     25.09.2018 28.09.2018
3   903273   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     25.03.2019 28.03.2019