Информация за преписката

Възложител: Община Симеоновград
Номер: 00638-2018-0012
Адрес на профила на купувача: http://www.simeonovgrad.bg/profilebuyer
Процедура: Публично състезание
Описание: Предмет па настоящата обществена поръчка е зимно поддържане, снегопочистване, опесъчаване на общинската пътна мрежа в Община Симеоновград през зимния сезон 2018 г. - 2019 г.,включващо общинска пътна мрежа на територията на Община Симеоновград с обща дължина 15,700 км., улична мрежа с обща дължина 59.580 км. и на републиканска пътна мрежа в границите на града с обща дължина 10.524 км.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16/10/2018 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   869149   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         25.09.2018 25.09.2018
2   869150   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         25.09.2018 25.09.2018
3   880438   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         27.11.2018 27.11.2018