Информация за преписката

Възложител: Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти
Номер: 04870-2018-0001
Адрес на профила на купувача: https://www.profilnakupuvacha.com/1475
Процедура: Публично състезание
Описание: Предмет на обществената поръчка: „Надграждане на съществуващи и разработка на нови функционалности, подобряване на вътрешни процеси и гаранционно обслужване на обновения продукт - Информационна система на НСЦРЛП“. Срокът на изпълнението на поръчката е до 5 (пет) месеца, считано от датата на подписване на договора с избрания изпълнител, както и едногодишна гаранционна поддръжка на обновения продукт – Информационна система на НСЦРЛП. Поръчката има за цел да разшири функционалните възможности на внедрената и функционираща Информационна система, чрез която се обслужват административните процедури по поддръжка на регистрите на НСЦРЛП, осигурява се публичен достъп до регистрите и модулите за предоставяне на електронни административни услуги, съгласно Закона за електронно управление. Очакваният резултат след изпълнение на поръчката е надграждане на Информационната система, нейното тестване и внедряване, обучение и едногодишно гаранционно обслужване.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11/10/2018 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   868100   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         18.09.2018 18.09.2018
2   868104   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         18.09.2018 18.09.2018
3   885177   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         21.12.2018 21.12.2018
4   916097   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         11.06.2019 11.06.2019