Информация за преписката

Възложител: Национална агенция за приходите /НАП/
Номер: 00530-2018-0088
Адрес на профила на купувача: http://nap.bg/page?id=302
Процедура: Открита процедура
Описание: В обхвата на общ. поръчка е вкл. изпълнението на следните основни д-сти: 1 „Извършване на анализ на настоящата ситуация и планиране и организиране изпълнението на поръчката“. 2 „Извършване на бизнес анализ за идентифициране на потребностите и дефиниране на детайлни функционални и нефункционални изисквания към информационната система „Интрастат“ (ИСИ). 3 „Изготвяне на Техническа спецификация и дизайн на ИСИ. 4 „Развитие на ИСИ, включващо разработване на нови модули и функционалности и актуализиране и оптимизиране на съществуващите“. 5 „Настройка, поддръжка и оптимизация на ИСИ, включваща и отстраняване на грешки, бъгове, проблеми, както и дейност по обучение и предоставяне на знания“. 6 „Внедряване, тестване и приемане на новите модули и функционалности и актуализиране и оптимизиране на съществуващите в ИСИ“. 7 „Актуализиране на ИСИ, вкл. интерфейси за обмен на информация с други информационни системи в рамките на съществуващата функционалност“. 8 „Поддръжка на ИСИ“. Доп. код 50324100.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18/10/2018 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   867498   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     13.09.2018 17.09.2018
2   867503   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         13.09.2018 17.09.2018
3   895120   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     18.02.2019 21.02.2019