Информация за преписката

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Номер: 00085-2018-0039
Адрес на профила на купувача: http://www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha/
Процедура: Открита процедура
Описание: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на система за ангиография за нуждите на ВМА, МБАЛ-София
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17/10/2018 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   867091   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         12.09.2018 14.09.2018
2   867092   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     12.09.2018 14.09.2018
3   878808   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     16.11.2018 19.11.2018
4   902122   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     20.03.2019 22.03.2019