Информация за преписката

Възложител: Териториална дирекция на Национална агенция за приходите /ТД на НАП/ - Пловдив
Номер: 00530-2018-0086
Адрес на профила на купувача: http://nap.bg/news?id=3720
Процедура: Договаряне без предварително обявление
Описание: 1. Предметът на настоящата обществена поръчка е "Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води - В и К за нуждите на ТД на НАП Пловдив, на територията на общините Пловдив и Карлово". 2. Изпълнението на поръчката ще се изразява в доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води от ВиК оператор за нуждите на ТД на НАП Пловдив. "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Пловдив следва да доставя и осигурява непрекъснато подаване на питейна вода до сградите на ТД на НАП Пловдив, на територията на общините Пловдив и Карлово, с показатели за качество, съгласно изискванията на действащото законодателство, както и да отвежда и пречиства отпадъчните води по изградената и приета по съответния ред канализационна мрежа. 3. Срок за изпълнение на обществената поръчка: четири години, считано от 10.04.2019г., или от датата на подписване на договора, в случай, че същият бъде сключен след 10.04.2019г. 4. Място на изпълнение на поръчката: - административни сгради на ТД на НАП Пловдив, находящи се в гр.Пловдив, ул. "Скопие" № 106 /десететажна и триетажна/: - административна сграда на ТД на НАП Пловдив, находяща се в гр. Пловдив, ул. "Чернишевски" № 3; - административна сграда на ТД на НАП Пловдив, находяща се в гр. Пловдив, ул. "Радецки" № 18а; - административни помещения на ТД на НАП Пловдив, находящи се в гр. Пловдив, ул. "Победа" № 17, № 19 - партерен етаж в бл. 3102; - административна сграда на ТД на НАП Пловдив, находяща се в гр. Карлово, ул. "Тодор и Ана Пулеви" № 1; - административни помещения на ТД на НАП Пловдив, находящи се в гр. Пловдив, ул. "Трети март" № 26, № 28 - първи етаж в бл. 13, вх. "А" и вх. "Б". 5. Всички дейности, свързани с предмета на поръчката, се извършват съгласно "Общи условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от ВиК оператор "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Пловдив. Тези общи условия са одобрени от ДКЕВР /КЕВР от 06.03.2015г./, на основание чл. 6, ал. 1, т.5 от ЗРВКУ с Решение № ОУ-09 от 11.08.2014г. 6. Възложителят си запазва правото, в хода на изпълнение на поръчката при отпаднала необходимост да изключва / при възникнала необходимост да включва допълнителни обекти за предоставяне на ВиК услуги, попадащи в обособената територия на оператора "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Пловдив, съгласно горецитираните общи условия. -

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   866578   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         10.09.2018 10.09.2018
2   883990   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     17.12.2018 19.12.2018