Информация за преписката

Възложител: Община Бургас
Номер: 00797-2018-0037
Адрес на профила на купувача: https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/35822
Процедура: Открита процедура
Описание: ОП 1: „Реконструкция на ул. „Св. Патриарх Евтимий“ от о.т. 343 до о.т. 305, ул. „Шейново“ от о.т. 342 до о.т. 326, ул. „Цариградска“ от о.т. 319 до о.т. 321, гр. Бургас“; ОП 2: „Реконструкция на ул. „Ивайло“ от о.т. 511 до о.т. 508, ул. „Цариградска“ от о.т. 469 до о.т. 319 и от о.т. 444 до о.т. 469, междублоково пространство УПИ I, кв. 38, гр. Бургас; ОП 3: „Реконструкция на ул. „Дебелт“ от о.т. 404 до о.т. 480 и от о.т. 480 до о.т. 513 и 454, гр. Бургас“.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11/12/2018 17:15

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   866152   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         04.09.2018 07.09.2018
2   866153   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     04.09.2018 07.09.2018
3   875552   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     29.10.2018 01.11.2018