Информация за преписката

Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Карнобат към Държавно предприятие - Югоизточно държавно предприятие /ДПЮИДП/ - Сливен
Номер: 02716-2018-0128
Адрес на профила на купувача: http://www.uidp-sliven.com/procedures/2387
Процедура: Публично състезание
Описание: Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски материали за нуждите на ТП ДГС Карнобат, за срок от 12 месеца
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24/09/2018 16:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   866022   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         04.09.2018 04.09.2018
2   866025   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         04.09.2018 04.09.2018