Информация за преписката

Възложител: Държавно предприятие /ДП/ Български спортен тотализатор /БСТ/
Номер: 04666-2018-0007
Адрес на профила на купувача: http://profile.toto.bg/1a9784e6f0eadb61b11cf97da59c5dfb
Процедура: Открита процедура
Описание: Предоставяне на охранителни услуги и свързани с тях услуги и доставки, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Предоставяне на охранителни услуги по отношение на обекти на ДП БСТ, находящи се на територията на Софийска регионална дирекция, Югозападна регионална дирекция, Южна централна регионална дирекция и Югоизточна регионална дирекция“ Обособена позиция № 2 „Предоставяне на охранителни услуги по отношение на обекти на ДП БСТ, находящи се на територията на и Северозападна регионална дирекция, Северна централна регионална дирекция и Североизточна регионална дирекция“
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 08/10/2018 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   865845   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         03.09.2018 07.09.2018
2   865847   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     03.09.2018 07.09.2018
3   868799   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     20.09.2018 25.09.2018
4   883768   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     14.12.2018 17.12.2018