Информация за преписката

Възложител: Община Баните, област Смолян
Номер: 00603-2018-0006
Адрес на профила на купувача: http://banite.egov.bg/wps/portal/banite/municipality/customer-profile/op.new/pub-competitions/publs014/publs014
Процедура: Публично състезание
Описание: „Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна и улична мрежа за сезон 2018/2019 година на територията на Община Баните, област Смолян”, включващо почистване от лед и сняг, третиране против заледяване на пътните и уличните настилки и съоръжения.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25/09/2018 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   865527   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         31.08.2018 31.08.2018
2   865532   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         31.08.2018 31.08.2018
3   878570   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         15.11.2018 15.11.2018
4   930255   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         28.08.2019 28.08.2019
5   944501   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.11.2019 14.11.2019