Информация за преписката

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия/МБАЛНП/ Св. Наум" ЕАД - София /Старо наименование - Университетска специализирана болница за активно лечение по неврология и психиатрия /УСБАЛНП/ "Св. Наум" ЕАД - София /Старо наименование: СБАЛНП/
Номер: 00826-2018-0009
Адрес на профила на купувача: https://www.svnaum.com/bg/obshtestveni-porachki/obshtestveni-porachki-2/publichno-sastezanie
Процедура: Публично състезание
Описание: Настоящата обществена поръчка е за доставка на реактиви и консумативи за нуждите на клинична и микробиологична лаборатории на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София по 18 обособени позиции, съгласно утвърдена техническа спецификация
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20/09/2018 16:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   865015   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         29.08.2018 29.08.2018
2   865017   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         29.08.2018 29.08.2018
3   881363   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         03.12.2018 03.12.2018
4   888416   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         15.01.2019 15.01.2019
5   954467   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         16.01.2020 16.01.2020
6   954468   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         16.01.2020 16.01.2020
7   955844   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         23.01.2020 23.01.2020
8   955854   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         23.01.2020 23.01.2020