Информация за преписката

Възложител: Община Свищов
Номер: 00753-2018-0025
Адрес на профила на купувача: http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=211
Процедура: Публично състезание
Описание: Дейностите включват: 1. Оценка на съответствието на инвестиционният проект и изработване на комплексен доклад за съществените изисквания по чл.169 ЗУТ, при спазване на изискванията по чл.142, ал.5 от ЗУТ на изготвеният инвестиционен проект. 2. Упражняване на строителен надзор съгласно чл.168, ал.1 във връзка с чл.168, ал.2 от ЗУТ в т.ч. изготвяне на окончателен доклад съгласно чл.168, ал.6 от ЗУТ, изпълняване на функциите на координатор по безопасност и здраве съгласно чл.5, ал.3 от Наредба №2 от 2004 година за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително-монтажните работи, както и оказване на експертна подкрепа на възложителят до въвеждането и в експлоатация.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18/09/2018 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   864915   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         28.08.2018 28.08.2018
2   864916   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         28.08.2018 28.08.2018
3   890737   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         25.01.2019 25.01.2019