Информация за преписката

Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ЕООД - Пловдив
Номер: 00197-2018-0012
Адрес на профила на купувача: http://www.vik.bg/public-procurement/?category=1
Процедура: Публично състезание
Описание: Доставка на ръчни механични и електромеханични инструменти, брави, катинари и приспособления, за нуждите на "ВиК" ЕООД - Пловдив, за срок от 4 (четири) години след сключване на договор с избрания за Изпълнител участник. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка е длъжен да участва за целия обем на поръчката.Доставките ще се извършват периодично, по предварителна заявка от Възложителя, с която ще се определя вида и количеството на необходимите стоки, франко склад на Възложителя – гр. Пловдив, бул. „Шести септември” № 250.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13/09/2018 16:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   864198   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         23.08.2018 23.08.2018
2   864199   Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)         23.08.2018 23.08.2018
3   876266   Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)         01.11.2018 01.11.2018