Информация за преписката

Възложител: Природо-математическа гимназия /ПМГ/ "Проф. Емануил Иванов" гр. Кюстендил
Номер: 02211-2018-0002
Адрес на профила на купувача: http://www.pmgkn.com/index.php/about-us/profil-na-kupuvacha
Процедура: Публично състезание
Описание: Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на корпус за природни науки към пмг"проф.емануил иванов", по 2 обособени позиции”, както следва: обособена позиция 1: „Доставка и монтаж на технологично оборудване”; обособена позиция 2: „Доставка и монтаж на обзавеждане” .
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14/09/2018 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   864189   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         23.08.2018 23.08.2018
2   864190   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         23.08.2018 23.08.2018
3   880044   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         23.11.2018 23.11.2018